Mijn Pagina Naam

Met onze persoonljke aanpak en de inzet van relevante middelen, helpen wij bedrijven bij het incasseren van onbetaalde facturen

Spelregels

Waarom spelregels? Incasso gaat om geld. Uw geld. Daarvoor zetten wij ons tot het uiterste in. Wij spelen om te winnen, maar spelen eerlijk spel. Wij verwachten dat u ook eerlijk speelt. U begrijpt ook wel dat wij voor onze inspanningen willen worden beloond als wij uw vordering incasseren. Dat is  redelijk.

Geen verhaal?

Als wij niets incasseren, hoeft u ons ook niets te betalen als wij uw zaak behandelen op basis van no cure no pay. Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering te kunnen incasseren. Daarom gelden er spelregels die van beide kanten opgevolgt moeten worden.

Gegronde Vordering

Wij verwachten dat u een gegronde vordering indient (spelregel 1). Verder verwachten wij dat u ons in staat stelt ons werk te doen (spelregel 2). Tot slot verwachten wij dat u uw incasso online indient (spelregel 3). Hieronder worden de 3 spelregels uitgelegd.

Spelregel 1

Uw vordering dient gegrond te zijn en dient terecht ter incasso te zijn ingediend. Hiervan is geen sprake als:

 • de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al was voldaan, al was verjaard, of nog niet opeisbaar was (bijvoorbeeld omdat de geldende betalingstermijn nog niet was verstreken of u de debiteur een nadere betalingstermijn heeft gegund die nog niet was verstreken)
 • er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement,
  surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur
 • het een gepretendeerde vordering betreft waarvan u het vorderingsrecht niet summierlijk kunt aantonen
 • het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend
  al bekend was dat de vordering inhoudelijk wordt betwist door de debiteur zonder ons dit te melden bij indiening van de incasso
 • de vordering eerder door een derde partij geprobeerd is te incasseren
 • het anderszins niet mogelijk is om aanspraak te maken op volledige betaling van de
  vordering of nevenvorderingen, zoals rente of incassokosten (bijv. omdat u met de debiteur bent overeengekomen dat er geen rente of incassokosten zijn verschuldigd of dat de hoogte hiervan lager is dan wettelijk is bepaald

Spelregel 2

Het is óók in uw belang dat wij in staat worden gesteld ons werk te doen. Wij doen onze uiterste best voor u om uw vordering te incasseren en wij vragen u alleen om de regels die er zijn strict na te komen. Hiervan is geen sprake als u:

 • zelf contact onderhoudt met de debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering (als de debiteur contact met u opneemt, kunt u hem naar ons doorverwijzen)
 • de vordering buiten ons om probeert te incasseren (bijvoorbeeld door betalingsafspraken te maken)
 • de vordering ook aan een derde ter incasso aanbiedt
 • de vordering aan een derde overdraagt (zoals bij cessie) of de vordering bezwaart (bijvoorbeeld door een pandrecht)
 • ons niet de benodigde informatie of stukken verstrekt (bijvoorbeeld omdat u relevante informatie verzwijgt of stukken achterhoudt, of foutieve informatie of valse stukken verstrekt)
 • ons door u ontvangen betalingen niet meldt onder vermelding van het bedrag en de betaaldatum binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen
 • niet of niet inhoudelijk reageert op een informatieverzoek of een verzoek tot instructies binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen
 • de incasso-opdracht tussentijds beëindigt zonder onze instemming
 • onze werkzaamheden om uw vordering te incasseren anderszins belemmert

Spelregel 3

Als u zich niet aan spelregel 1 of spelregel 2 houdt, is het helaas aan u als opdrachtgever toe te rekenen dat wij de kosten van onze werkzaamheden niet op de debiteur kunnen verhalen, dan wel dat verhaal van deze kosten op de debiteur onevenredig bezwaarlijk is. Bij overtreding van een spelregel zijn wij gerechtigd om de opdracht op te zeggen en het dossier af te rekenen voor de kosten die verschuldigd zouden zijn geweest wanneer de vordering volledig zou zijn betaald, onverminderd eventuele overige vergoedingen die ons kantoor toekomen. Daarnaast is bij overtreding van een spelregel een incassoprovisie verschuldigd over de hoofdsom van de ter incasso ingediende vordering. De incassoprovisie bedraagt 15% over de eerste € 25.000, 10% over het meerdere tot € 100.000 en 5% over het meerdere daarboven, met een minimum van € 350,00. De incassoprovisie is onmiddellijk opeisbaar en is in afwijking van artikel 6:92 lid 1 en lid 2 BW aanvullend verschuldigd naast hetgeen uit hoofde van nakoming, dan wel schadevergoeding, is verschuldigd. Aangezien deze incassoprovisie specifiek toeziet op overtreding van de bovenvermelde spelregels van de algemene voorwaarden – die toezien op eventuele overige prijsafspraken – in dit verband niet van toepassing.

Incassokosten

De incassokosten zijn berekend aan de hand van onderstaande staffel:

Over de eerste2.500,0015%Min. € 40,00
Over de volgende2.500,0010%
Over de volgende5.000,005%
Over de volgende190.000,00 1%
Over de volgende800,000,000,50%Max. € 6.675,00

BTW

RM Incasso kan uitsluitend btw over de (incasso) kosten bij uw debiteur innen als uw organisatie niet-btw plichtig is.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden

Incasso VVE

Huurincasso

Wij kunnen de achterstallige huur van uw huurders middels regelingen op maat incasseren. Wij voorkomen ontruimingen en zoeken naar de beste oplossing. Het is belangrijk tijdig actie te ondernemen teneinde de achterstand te ver op te laten lopen

Incasso MKB

MKB en ZZP-ers

Wij richten ons vooral op ZZP-ers en MBK-ers. Wij gaan verder waar anderen stoppen. Al vele kleine en middelgrote ondernemers  uit diverse branches wisten ons al te vinden. Het allerbelangrijkste is dat u niet te lang wacht met hulp inschakelen

Incasso VVE

Incassobureau Almere voor VVE’s

Met jaren ervaring van het incasseren van servicekosten en afrekeningen voor diverse VVE’s weten wij wat te doen staat om de factuur te innen. Ten eerste mag de VVE niet de dupe worden en ten tweede wilt de beheerder adequaat overkomen bij de VVE

Incasso VVE

Sportverenigingen

Wij incasseren uw niet betaalde contributies snel en efficiënt. Met onze Online koppeling met uw systeem dient u uw vordering met 1 druk op de knop in. Daarna pakken wij het automatisch voor u op

Vordering verkopen

Vordering verkopen

Wij incasseren uw niet betaalde contributies snel en efficiënt. Met onze Online koppeling met uw systeem dient u uw vordering met 1 druk op de knop in. Daarna pakken wij het automatisch voor u op

14 dagenBrief

WIK Brief

Voordat u het dossier aan ons overdraagt kunnen wij uit naam van RM Incasso een laatste aanmaning versturen aan uw klant. Hiervoor betaalt u een vast bedrag zodat u weet waar u aan toe bent

Tal van tevreden klanten bij incassobureau Almere

In de eerste plaats is onze doelstelling er op gericht een zo adequate manier van incassering van achterstallige betalingen te realiseren. Hierbij maken wij gebruik van alle denkbare middelen die ons, binnen de wet- en regelgeving waaraan we als incassobureau gebonden zijn.

100%

Inzet van RM Incasso 100%

24/7

Inzicht in dossier 24/7

5 min

In 5 minuten uw vordering indienen

RM Incasso op Social Media

U vindt ons ook op Facebook, Twitter en Linked In.

Social Media

Deze opdrachtgevers gingen u al voor:

Hieronder een een greep van tevreden opdrachtgevers die u al voor gingen