Bekijk hier onze tarieven

Pre Incasso

Wilt u voordat uw vordering echt ter incasso gaat een pre-incasso traject vanuit uw eigen naam dan is dit product een goede keuze. Hiermee ziet uw debiteur dan nog niet de naam van ons incassobureau

Minnelijke Incasso

Hoe later uw klant betaalt, hoe kleiner uw winst. Slaagt er niet in om ze in korte tijd te innen, overweeg dan onze hulp in te schakelen. Onze incassomedewerkers gaan direct voor u aan de slag om de vordering te incasseren

Juridische Incasso

Is er ondanks alle minnelijke pogingen toch een klant die niet betaalt? Schakel dan juridische begeleiding in bij lastige debiteuren. Ons incassobureau begeleid het volledige traject. Op onze site vind u meer informatie

Tarieven Abonnementen

Bent u bijvoorbeeld Fysiotherapeut, Sportschoolhouder en heeft u vaak te maken met “kleine” vorderingen dan in een incasso abonnement wellicht iets voor U. U betaald dan een vast bedrag per maand vanaf € 89,95. Hier kunt u tot en met 20 vorderingen per maand indienen. Wilt u onbeperkt vorderingen indienen dan betaalt u slechts € 149,95 per maand. Voorwaarde is dat de hoofdsom niet meer dan € 500,00 bedraagt. Heeft u hogere vorderingen en wilt u een abonnement dan kunnen wij een op maat gemaakt voorstel doen. Daarnaast kunnen wij tegen een gereduceerd tarief ook de zgn. WIK brief versturen. De kosten bedragen slechts € 17,50 per brief. Wij rekenen dan geen commissie over de geïncasseerde gelden. Kortom, U weet altijd wat u betaald.

Algemene Tarieven

RM Incasso werkt in sommige gevallen op basis van no cure, no pay. Als wij niets voor u kunnen incasseren, betaalt u niets. Als uw debiteur tot betaling overgaat, met andere woorden, er is een cure, dan vragen wij om de wettelijke incassokosten, Deze komen in beginsel voor rekening van de debiteur. Betaalt de debiteur deze kosten niet – wat weinig voorkomt – dan komen ze voor rekening van de opdrachtgever.

Bij een volledige cure van het geheel berekenen wij een fee conform onderstaande staffel:

Voor vorderingen op particulieren geldt een standaard tariefverhoging van 2% Voor alle vorderingen van ouder dan 6 maanden geldt een tariefverhoging van 5% Het overeengekomen percentage berekenen wij over alle bedragen die door de betreffende debiteur is voldaan.

Voorwaarden om een dossier op basis van No Cure No Pay te behandelen zijn:

 • Uw debiteur is geen particulier;
 • De vordering is niet ouder dan 1 jaar;
 • Er geen maatwerk noodzakelijk is;
 • De hoofdsom is tenminste € 1.000,00
 • Uw zakelijk debiteur is gevestigd in Nederland;
 • Er sprake van een getekende overeenkomst en deze dient overlegt te worden (bevestiging akkoord per mail volstaat ook);
 • Er is geen sprake van een dispuut m.b.t. de vordering

Voldoet uw vordering niet aan de No Cure No Pay voorwaarden dan gelden de reguliere tarieven die hiernaast staan vermeld.

Debiteurenbezoek

Een Juridische procedure starten is kostbaar. Een effectieve tussenstap is dat wij een bezoek brengen aan uw debiteur. Dit geeft in veel gevallen een signaal af en de kans is aanzienlijk groter dat uw debiteur gemotiveerd raakt om te gaan betalen. Ander bijkomend voordeel is dat wij de situatie ter plaatse kunnen bekijken. Zo kijken we of er auto’s zijn, een inboedel etc. Iets dat in ieder geval, mocht het toch een Juridische procedure worden, goed is om bekeken te hebben. Mogelijk kan er beslag gelegd worden.

De vaste kosten van een bezoek bedraagt € 75,- en € 0,28 per gereden kilometer gerekend vanaf ons kantoor. Is de afstand tussen ons kantoor en uw debiteur bijvoorbeeld 20 kilometer dan rekenen wij 40* € 0,28 = € 11,20 en de vaste kosten van € 75,00. Tegen een meerprijs van € 50,00 geven wij ook een Concept Dagvaarding aan uw debiteur of laten wij deze in gesloten envelop achter in de brievenbus.

Reguliere Tarieven

Dossierkosten

Bij vorderingen tot € 450,00 (Hoofdsom) betaald u eenmalig € 30,00 dossierkosten. Bij het indienen van uw incasso-opdracht groter dan € 450,00 (Hoofdsom) betaald u € 50,00 dossierkosten indien debiteur is gevestigd of woonachtig in Nederland. Indien uw debiteur in het buitenland woonachtig of gevestigd is zijn de tarieven € 50,00 resp. € 85,00. Deze kosten gelden alleen voor het buitengerechtelijke traject. Daarnaast gelden de commissiepercentages zoals hierboven vermeld bij de commissiestaffel.

14 dagenbrief (WIK Brief)

Indien u nog niet zelf een zgn. 14 dagen brief (WIK Brief) heeft verzonden kunnen wij dit voor u doen. De kosten hiervan bedragen € 30,00. Dit hoeft overigens alleen bij particuliere debiteuren.

Uw vordering deels geïncasseerd

Indien wij uw vordering slechts deels weten te incasseren dan worden als eerste de buitengerechtelijke kosten verrekend. Voorbeeld. U heeft een vordering van € 1.000,00. Conform de wet op incassokosten bedragen de buitengerechtelijke kosten € 150,00. De vordering zal dan € 1.150,00 bedragen (excl. rente) Uw debiteur zal dit bedrag moeten voldoen. Stel; uw debiteur lost in totaal € 800,00 af op de schuld van € 1.150,00 en verder verhaal blijkt niet mogelijk dan is de berekening als volgt. Wij rekenen u:

In het geval dat het op basis van No Cure No Pay gaat:

 • Commissie over alles dat in geïncasseerd: € 800,00. 14% commissie conform staffel = € 112,00 en de Buitengerechtelijke Kosten € 150,00. In totaal Ontvangt u € 800,00 en brengen wij u €  262,00 in rekening.
 • Indien wij voorafgaand een WIK brief hebben verzonden berekenen wij u ook nog eenmalig € 30,00

In het geval dat het niet op basis van No Cure No Pay gaat:

 • Commissie over alles dat in geïncasseerd: € 800,00. 14% commissie conform staffel = € 112,00; de Buitengerechtelijke Kosten € 150,00 en de dossierkosten van € 45,00. In totaal Ontvangt u € 800,00 en brengen wij u € 307,00 in rekening.
 • Indien wij voorafgaand een WIK brief hebben verzonden berekenen wij u ook nog eenmalig € 30,00

Kosten opdrachtgever

Indien de hoofdsom en de buitengerechtelijke kosten volledig worden voldaan zullen wij het dossier afsluiten en met u afrekenen. RM Incasso rekent conform de commissiestaffel met u af.
Indien u de vordering terugtrekt of het incassotraject belemmerd, om welke reden dan ook dan zullen wij de buitengerechtelijke kosten conform de staffel WIK bij u in rekening brengen.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling kan onder omstandigheden een effectief middel zijn om uw vordering zonder onnodige kosten te incasseren. Bij een betalingsregeling maken wij duidelijke afspraken met de debiteur en zien wij erop toe dat de betalingsregeling stipt wordt nagekomen. U hebt er zelf dus geen omkijken naar. Gezien het voorgaande staat het ons vrij om een betalingsregeling met de debiteur te treffen die door ons redelijk, dan wel uiterst haalbaar wordt geacht. Een dergelijke betalingsregeling mag uiterlijk 3 maanden duren. Hieraan zijn geen aanvullende kosten verbonden. Een betalingsregeling met een langere duur zullen wij slechts treffen als u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Bij een betalingsregeling met een langere duur brengen wij u ter dekking van de kosten van onze aanvullende werkzaamheden maandelijks een bedrag ad € 35,00 aan administratiekosten in rekening gedurende de looptijd van de betalingsregeling..

Dagvaarden

Indien uw debiteur niet betaald en u wilt een gerechtelijke procedure starten dan kunnen wij de voorbereidende werkzaamheden voor de dagvaarding voor u uitvoeren. Dit betekent dat wij het voorwerk doen voor de deurwaarder en zo het dossier ineens kunnen aanleveren. De kosten hiervan zijn vanaf € 95,00 Hierbij gaan we ervan uit dat de voorbereiding maximaal 1,5uur in beslag neemt. Bij complexe dossiers zullen wij een indicatie maken van de benodigde tijd. Het uurtarief bedraagt € 85,00 per uur.
Daarnaast zult u het griffierecht, het feitelijk opstellen van de dagvaarding, informatiekosten en het betekenen van de dagvaarding in rekening gebracht krijgen. Hiervoor ontvangt u een voorschotnota welke per omgaande betaald moet worden. Indien u de zaak wint zullen zal het griffierecht, de informatiekosten en de kosten voor de ambtshandelingen bij uw debiteur verhaald worden. De kosten van de dagvaarding zelf worden in de regel niet toegekend maar uiteraard zullen w proberen alle kosten op uw debiteur te verhalen.

Uw debiteur gaat failliet

Indien uw debiteur tijdens het traject failliet gaat zullen wij de vordering bij de curator indienen en het dossier sluiten. Wij zullen u slechts de dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het beheren van een betalingsregeling. Als op later moment toch nog een slotuitkering komt zullen wij 10% van dit bedrag aan u in rekening brengen met een maximum van de wettelijke buitengerechtelijke kosten. Indien er wel betalingen zijn verricht door de debiteur dan zullen we hiervoor conform de staffel nog kosten in rekening brengen.

Uw debiteur treedt toe in de WNSP/MSNP of komt onder bewind te staan

Indien uw debiteur tijdens het traject in de WSNP/MSNP of onder bewind komt te staan zullen wij de vordering bij de bewindvoerder indienen en het dossier sluiten. Wij zullen u slechts de dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het versturen van een WIK brief, in rekening brengen. Als op later moment toch nog een slotuitkering of een regeling wordt getroffen zullen wij 10% van dit bedrag aan u in rekening brengen met een maximum van wettelijke buitengerechtelijke kosten. Indien er sprake is van een No Cure No Pay procedure brengen wij u niets in rekening tenzij er een betalingsregeling heeft gelopen. Indien er wel betalingen zijn verricht door de debiteur dan zullen we hiervoor conform de staffel nog kosten in rekening brengen.

Uw debiteur biedt geen verhaal

Wat als de debiteur geen verhaal biedt en u geen gerechtelijk traject wilt starten?
Indien uw vordering niet kan worden geïncasseerd omdat de debiteur geen verhaal biedt brengt RM Incasso geen kosten in rekening met uitzondering van de standaard dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het versturen van een WIK brief, de eventuele administratiekosten indien er een betalingsregeling heeft gelopen >6 maanden  en de commissie conform staffel indien er wel tussentijdse betalingen hebben plaatsgevonden.

Verhaalsonderzoek

Is het verhaalsonderzoek positief – de vordering is juridisch en financieel haalbaar – dan starten wij na uw toestemming een gerechtelijke procedure voor u op via het kantongerecht (vorderingen t/m € 25.000,-) of de Rechtbank (vorderingen > € 25.000,-). De kosten van een verhaalonderzoek bedragen € 295,00 maar bieden geen enkele garantie voor een succesvol traject.